Náučný chodník Po Jánošíkovom chotári

Kraj: Žilinský
Východisko: centrum obce Terchová
Trasa: Terchová – terchovský chotár severne od obce – okolo doliny Struháreň – Terchová
Dĺžka: 13,5 km
Čas prechodu: 6 hod., prevýšenie cca 200 m
Počet zastávok: 10
Zameranie a typ chodníka: prírodovedné, historické, samoobslužný, okružný, peší, cyklistický, letný, zimný
Náročnosť terénu: nenáročný až stredne náročný
Náväznosť na turistickú značku: žltá a zelená značka

Tématické okruhy informačných panelov

1. Úvodné informácie

Oboznámenie s projektom náučného chodníka. Pre základnú orientáciu slúži schématicky model širšieho okolia náučného chodníka a mapka trasy so zastávkami. Ďalej sú tu uvedené informácie o témach jednotlivých zastávok, ako aj o časovej, vzdialenostnej a kondičnej obtiažnosti výletu.

2. Terchová

Základné informácie o histórii obce od jej vzniku až po súčasnosť. Drámy vrchárskeho života vo feudálnom Uhorsku, v zložitých hospodársko - politických pomeroch 20.storočia až po prítomnosť v spoločenstve štátov EÚ.

3. Príroda Terchovej

Stručné geografické vymedzenie regiónu, charakteristika jedinečných prírodných pomerov okolia Terchovej, človek v krajine a štátna ochrana prírody.

4. Folklór, ľudová kultúra v Terchovej

Predstavenie tradičnej ľudovej kultúry hmotnej i duchovnej. Vplyvy postupného osídľovania na miestnu kultúru a folklór. Najvýznamnejšie folklórne podujatia v súčasnosti.

5. Ľudový hrdina Juraj Jánošík

Zbojníctvo v Karpatoch ako forma ľudového odboja proti feudálnemu útlaku, propagovanie Jánošíkovskej legendy a tradície či dochované reálie o slávnom zbojníkom kapitánovi z Terchovej v rodnej osade Jánošíkovci.

6. Rok na Terchovej

Zo života pracovitých terchovských hospodárov - gazdov a ich rodín. Zaujímave informácie o tradičnom spôsobe hospodárstva vo vrchoch a hospodárskom roku.

7. Terchovská drevenica

Exteriér a interiér tradičného terchovského domu - drevenice v minulosti a jeho premena do súčasnej podoby.

8. Roľnícka usadlosť

Funkčný popis jednotlivých súčastí tradičného hospodárskeho dvora na usadlosti v Terchovej.

9. Terchovské bačovanie

Predstavenie valašského ovčiarskeho remesla, chov oviec, výroba tradičných syrov a ďalších produktov z ovčieho mlieka na osade so súkromným chovom.

10. Domáca a remeselná výroba

Informácie o technickej zručnosti terchovských remeselných majstrov, o tradičnej domácej výrobe či ľudovom umení.

 

Naučný chodník Diery

Trasa: terchová-hotel diery-ostrvné-salaš podžiar-štefanová, 2až3hod převýšení 185m.
Náučný chodník Štefanová – Diery prechádza jedným z najkrajších území v Národnom parku Malá Fatra, ktoré svojou krásnou, zachovalou a pestrou prírodou patrí k najcennejším na Slovensku.

Chodník je stredne náročný, celoročný, samoobslužný a cyklický. Jeho dĺžka je asi tri kilometre, prevýšenie 135 metrov a prechod trvá približne 90 minút. V zime je ťažšie prechodný. Začína v obci Štefanová, pokračuje cez sedlo Vrchpodžiar k bývalému salašu na Podžiari. Od smerovníka pokračuje doľava do Dolných dier. Na križovatke chodníkov Ostrvné pokračuje Novými dierami späť na Podžiar a do Štefanovej. Trasa vedie zaujímavou tiesňavou sprístupnenou rebríkmi a lávkami. Pozorného a vnímavého návštevníka zaujmú krásne scenérie, mnohotvárnosť a pestrosť okolitej prírody, bohatosť jej tvarov. Na trase je 10 náučných tabúľ, ktoré informujú o neobyčajnej diverzite prírody v národnom parku.

Viac informácii na +421 908 331 449.