LogoNPMF malafatra

Vitajte v Národnom parku Malá Fatra! Územie Malej Fatry rozdeľuje rieka Váh na dve časti – na Lúčanskú a Krivánsku časť. Krivánska časť je od roku 1988 Národným parkom Malá Fatra. Patrí k najcennejším územiam Slovenska. Nachádza sa tu okolo 3 000 druhov bezstavovcov, 210 druhov stavovcov, z toho 15 vzácnych druhov. Najvyšší vrch je Veľký Kriváň 1709 m n. m. Najnavštevovanejšie miesto je Vrátna dolina, Snilovské sedlo, Diery, Malý a Veľký Rozsutec. Na území je 14 národných prírodných rezervácií, 10 prírodných rezervácií a 5 prírodných pamiatok.

Najdôležitejším poslaním národného parku je ochrana, ale aj záchrana miznúcich rastlín i živočíchov. Dodržujte návštevný poriadok a rešpektujte prírodu. Odvďačí sa vám svojou krásou a pokojom.

Podmienky využívania národného parku a jeho ochranného pásma

Návštevníci pri pohybe po území národného parku (NP) a jeho ochranného pásma sú povinní správať sa tak, aby nedochádzalo k zbytočnému poškodeniu neživých častí prírody, poškodeniu alebo uhynutiu rastlín a živočíchov, alebo poškodeniu a ničeniu ich životného prostredia vrátane jeho znečisťovania odpadkami a rušeniu pokoja a ticha, najmä používaním zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty mimo uzavretých stavieb a vyhradených miest. Na území národného parku nie je povolené premiestňovať prírodniny, najmä skaly.

Návštevníci sa môžu pohybovať

• peši na území národného parku po turistických chodníkoch a náučných chodníkoch, ako aj miestach vyhradených na pohyb návštevníkov mimo vyznačených turistických a náučných chodníkov v období od 16. apríla do 31. októbra (letné obdobie) len v čase od 6. hod. do 21. hod. a v období od 1. novembra
do 15. apríla (zimné obdobie) len v čase od 7. hod. do 18. hod., časové obmedzenie sa nevzťahuje na miesta vyhradené pri jestvujúcich stavbách.
• bicyklom na území národného parku a jeho ochranného pásma len po pozemných komunikáciách v súlade so zákonom, po cyklotrasách a vyhradených účelových komunikáciách.
• motorovým vozidlom, motorovou štvorkolkou, motorovou trojkolkou a snežným skútrom na území národného parku a jeho ochranného pásma len po pozemných komunikáciách v súlade so zákonom a osobitnými predpismi a po vyhradených účelových komunikáciách a trasách, ak pohyb po nich nie je zakázaný alebo obmedzený. Na území národného parku môžu návštevníci vodiť psa len na vôdzke.

Lanové dráhy
Kabínková lanovka Vrátna – Chleb je v prevádzke počas celého roka.
Sedačková lanovka Paseky – Grúň je v letnej sezóne mimo prevádzky.

Turistické chodníky na území národného parku
• Nové diery - Podžiar - Štefanová (žltá značka č. 8663)
• Biely Potok - Podžiar - Tesná rizňa - Medzirozsutce - Pod Rozsutcom - Osnica - Magura - Párnica (modrá značka č. 2754)
• Veľká Lučivná - Osnica (žltá značka č. 8575)
• Vyšné Kamence - Podolina - Obšívanka - Malé nocľahy - Tiesňavy (modrá značka č. 2752) Trasa je v úseku Vyšné Kamence - Obšívanka - Malé nocľahy od 1. marca do 15. júna pre návštevníkov uzatvorená.
• Malé nocľahy - Sokolie - Príslop (žltá značka č. 8660)
• Štefanová - Grúň - Starý dvor - sedlo Príslop - Baraniarky - Kraviarske - horná stanica sedačkovej lanovky (modrá značka č. 2753)
• Sokolie - Chata pod Sokolím (zelená značka č. 5663)
• Hotel Diery - osada Podrozsutec - Malý Rozsutec - Medzirozsutce (zelená značka č. 5661)
• Kopanica - sedlo Príslop nad Bielou - sedlo Zákres - sedlo Medzirozsutce - Veľký Rozsutec - sedlo Medziholie - Stoh - Poludňový grúň - Chleb - Veľký Kriváň - Malý Kriváň - Suchý - Hradská dolina (červená značka č. 0802). Trasa je v úseku Medzirozsutce - Veľký Rozsutec - Medziholie od 1. marca do 15. júna pre návštevníkov uzatvorená.
• Príslop nad Bielou - sedlo Medziholie - Stohové sedlo (žltá značka č. 8652)
• Stoh - Žobrák - Kraľovany (zelená značka č. 5561)
• Sedlo za Hromovým - Chata pod Chlebom (žltá značka č. 8670)
• Štefanová - Huty (zelená značka č. 5661)
• Huty - Pod pálenicou (žltá značka č. 8664)
• Štefanová - Medziholie (zelená značka č. 5669).
• Sedlo Bublen - Malá Bránica (zelená značka č. 5656)
• Chrapáky - sedlo na Koni (žltá značka č. 8661)
• Sedlo za Kraviarskym - Stará dolina (zelená značka č. 5668)
• Sedlo Priehyb - Kurská dolina (modrá značka č. 2750)
• Varín - Pod Jedľovinou - sedlo Brestov - Javorina (zelená značka č. 5655)
• Starohradská dolina - Chata pod Suchým (modrá značka č. 2748)
• Chata pod Suchým - sedlo Brestov (žltá značka č. 8665)
• Suchý - sedlo pod Suchým - Turčianske Kľačany (zelená značka č. 5637)
• Sedlo Vráta - sedlo Príslop pod Suchým - sedlo pod Suchým - sedlo Priehyb (žltá značka č. 8667)
• Chata na Kľačianskej Magure - Panošiná - Lipovec (žltá značka č. 8644)
• Chata Vrátna - Snilovské sedlo - Chata pod Chlebom - Čierťaž - Šútovo (zelená značka č. 5636)
• Chata pod Chlebom - Šútovská dolina (modrá značka č. 2730)
• Poludňový grúň - Chata na Grúni - Chata Vrátna (žltá značka č. 8666)
• Podžiar - Boboty - Tiesňavy (zelená značka č. 5660)
• Starý hrad - Hradská dolina - Chata pod Suchým
• Istebné - Istebnianska dolina - Orvišník

Náučné chodníky
Náučný chodník Štefanová - Podžiar - Dolné diery - Nové diery - Podžiar - Štefanová
Náučný chodník Jánošíkovým chotárom – osada Šípková

Zimné tyčové značenie
• Štefanová - Medziholie - Stoh - Poludňový grúň - Chleb – Snilovské sedlo
• Poludňový grúň - Chata na Grúni
• Snilovské sedlo - Bufet pod Chlebom
• Chata Vrátna - Snilovské Sedlo
• Snilovské sedlo - Veľký Kriváň - Bublen
• Bublen - Za Kraviarskym - Stará dolina
• Bublen - Malá Bránica

Miesta vyhradené na zjazdové lyžovanie a snoubording na území národného parku
• Vrátna dolina - zjazdové trate prislúchajúce k vlekom na lokalitách: Pavlove lúky, Čížinka, Príslop, Paseky, Poludňový Grúň, Oštiepková mulda, Snilovské sedlo
• Malá Lučivná
• Chata pod Suchým
• Chata pod Chlebom
Výkon športových aktivít na uvedených lyžiarskych tratiach je možný v čase od 7. hod. do 17. hod., v lokalitách Paseky, Čížinka a lúka pod hotelom Boboty od 7. hod. do 22. hod.

Zakladanie ohňa na území NP

Za hranicami zastavaného územia obcí je možné zakladať oheň pri existujúcich stavbách do vzdialenosti 10 metrov od objektu na vyhradených ohniskách.

Splavovanie vodných tokov na území NP
Rieka Váh - v úseku Lipovec - Strečno. Počas splavovania je možné vystúpiť na breh len v lokalite Balcierová - pltisko.

Horolezectvo a skalolezectvo na území NP
• Obšívanka - lokality: Veľká Sokolia veža, Malá Sokolia veža - okrem obdobia od 1. marca do 15. júna
• Tiesňavy - lokalita: Mních - okrem obdobia od 1. marca do 15. júna
• Dolné diery - lokalita: Fajky
• Belské skaly - lokalita vo vyústení Belskej doliny
• dolina Bystrička (bývalý lom)

Miesta vyhradené na bivakovanie na území NP
Chata pod Chlebom, Chata pod Suchým, Chata na Grúni, Chata na Kľačianskej Magure - do vzdialenosti 100 metrov od objektu. Kempovať sa môže len v autokempingu Varín, Belá – Vyšné Kamence a Trusalová.

Parkovanie na území národného parku

  • Vrátna dolina - záver (100 miest)
  • Starý dvor - (90 miest)
  • Štefanová - (80 miest)
  • Hotel Boboty – (40 miest)
  • lokalita Tiesňavy - (10 miest)
  • Nový dvor - údolná stanica sedačkovej lanovky (85 miest)
  • Malá Lučivná - (100 miest)
  • Parkoviská sú aj pri jestvujúcich objektoch v rámci schválených parkovacích plôch určených pre ubytovaných hostí. Parkovanie na uvedených miestach je možné výlučne na vyhradených asfaltových plochách.

Zásady bezpečného pohybu v horách
• Vyberte si túru podľa vašej zdatnosti. O schodnosti sa informujte na stanici horskej služby.
• Cieľ túry a predpokladaný čas návratu oznámte ubytovateľovi, zapíšte sa do knihy vychádzok. Nezabúdajte na mapu a dostatok jedla a pitia.
• Na túru odchádzajte ráno a nikdy nie sám. Aj za slnečného počasia sa vystrojte pevnou obuvou, svetrom a plášťom do dažďa. Ak sa počasie začne zhoršovať, včas sa vráťte.
• Počas túry sa držte značených chodníkov. Neodbočujte do neznámeho terénu, najmä nie pri zostupe.
• Nevstupujte na letné snehové polia. Ak je chodník nad pásmom lesa pokrytý snehom a nemá tyčové značenie, nepovažuje sa za značený.
• V prípade, že sa rozhodnete alebo ste okolnosťami nútení nevrátiť sa do miesta ubytovania, oznámte to ihneď ubytovateľovi.
• Pre zimnú turistiku platí, že túru vždy podnikajte v skupine, z ktorej aspoň jeden túru pozná. Kvalitná zimná výstroj je nevyhnutná. Sledujte poveternostné správy. Nepodnikajte túru pri veľkom snežení, náhlom oteplení a hmle. V prípade zablúdenia sa treba snažiť dostať najkratšou cestou do doliny.

Kontakty

Správa Národného parku Malá Fatra, Hrnčiarska 197,
013 03 Varín, tel. 041/507 14 11, www.sopsr.sk/malafatra
Informačné stredisko Správy NP MF Štefanová,
tel. 041/569 53 38

Horská záchranná služba Vrátna, tel. 041/569 52 32, 112
Turistická informačná kancelária Terchová, tel. 041/599 31 00
Správa Národného parku Malá Fatra, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín

Viac informácii na +421 908 331 449. 

 

Video